TIỂU SỬ 
ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG
THÍCH HUYỀN QUANG
Đệ tứ Tăng thống
GHPGVNTH
Thông Điệp của
Đức Đệ Ngũ Tăng Thống
ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG
THÍCH QUẢNG  ĐỘ
Web site designed & hosted by Chùa Như Lai © 2009
Điếu Văn của
Hội đồng Lưỡng Viện
GHPGVNTN kính dâng
Giác linh
Đức Phó Tăng Thống
tân viên tịch
VĂN PHÒNG II VIỆN HÓA ĐẠO
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
HẢI NGOẠI TẠI HOA KỲ
     Cộng Đồng Phật Giáo Việt Nam tại Colorado        
Chùa Như Lai
Tuyển mộ nam nữ tu sinh

Ngày 01 tháng 01 năm 2014
Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ vừa ký 5 Quyết định bổ nhiệm thành phần nhân sự Viện Hóa Đạo, Văn phòng II Viện Hóa Đạo, Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ, và Chánh Thư ký Viện Tăng Thống
Kính báo  Trang Nhà (ChùaNhưLai.com)
Tạm ngưng hoạt động vì lý do kỷ thuật


Chủ nhật ngày 19.1.2014
Đạo từ của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, và Thư Khánh Chúc của Hòa thượng Tân Viện trưởng Viện Hóa Đạo Thích Như Đạt gửi đến Lễ Phát nguyện và Hội luận về Hiện tình Phật giáo tổ chức tại thành phố San Jose, California, Hoa Kỳ, ngày chủ nhật 19.1.2014
Thông Điệp
Phật Đản 2558 của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

Thông Bạch Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2558 của Viện trưởng Viện Hoá Đạo, Đại lão Hoà thượng Thích Như Đạt
TIỂU SỬ
ĐẠI LÃO  HÒA THƯỢNG
THÍCH ĐÔN HẬU
Đệ Tam Tăng Thống
GHPGVNTN

TIỂU SỬ
ĐẠI LÃO  HÒA THƯỢNG
THÍCH GIÁC NHIÊN
Đệ Nhị Tăng Thống
GHPGVNTN

TIỂU SỬ
ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG
THÍCH TỊNH KHIẾT
Đệ Nhứt Tăng Thống
GHPGVNTN

HIẾN  CHƯƠNG
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO
VIỆT NAM THỐNG NHẤT
Thông bạch

Vu Lan của Đại lão Hoà thượng Thích Như Đạt, Viện trưởng Viện Hoá Đạo,
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
Nội Quy GĐPTVN
(1-8-67 VN)  &  (1996 US)
Chùa Như Lai
Nội Quy 1994, PL 2538
Chùa Như Lai
Nội Quy 2003, PL 2547
By Law
Chùa Như Lai
QuitClaim DEED
Chùa Như Lai

Giác linh
Đại Lão HT Thích Như Đạt
Viện Trưởng VHĐ GHPGVNTN
1939 - 2015